1. Clinical Studies

1.1 Stem Cell Educator therapy in type 1 diabetes

Yong Zhao*, Zhaoshun Jiang, Elias Delgado, Heng Li, Huimin Zhou, Wei Hu, Marcos Perez-Basterrechea, Anna Janostakova, Qidong Tan, Jing Wang, Mao Mao, Zhaohui Yin, Ye Zhang, Ying Li, Quanhai Li, Jing Zhou, Yunxiang Li, Eva Martinez Revuelta, Jose Maria García-Gala, Honglan Wang, Silvia Perez-López, Maria Alvarez-Viejo, Edelmiro Menendez, Thomas Moss, Edward Guindi, Jesus Otero. Platelets-derived mitochondria display embryonic stem cell markers and improve pancreatic islet β-cell function in humans. STEM CELLS Translational Medicine. July 7, 2017, 6: 1684-1697.  

Yong Zhao*, Zhaoshun Jiang,  Tingbao Zhao, et al. Reversal of Type 1 Diabetes via Islet beta Cell Regeneration Following Immune Modulation by Cord Blood-Derived Multipotent Stem Cells. BMC Medicine. 2012 Jan 10; 10(1): 3.

Elias Delgado, Marcos Perez-Basterrechea, Beatriz Suárez-Alvarez, Huimin Zhou, Eva Martinez Revuelta, Jose Maria Garcia-Gala, Silvia Perez, Maria Alvarez-Viejo, Edelmiro Menendez, Carlos Lopez-Larrea, Ruifeng Tang, Zhenlong Zhu, Wei Hu, Thomas Moss, Edward Guindi, Jesus Otero, Yong Zhao*. Modulation of autoimmune T-Cell memory by Stem Cell Educator therapy: phase 1/2 clinical trial. EBioMedicine. 2015, 2: 2024-2036.

1.2 Stem Cell Educator therapy in type 2 diabetes

Yong Zhao*, Zhaoshun Jiang,  Mingliang Ye, et al. Targeting insulin resistance via the immune modulation of cord blood-derived multipotent stem cells by the Stem Cell Educator Therapy. Diabetes. 61: S1, A-75, 2012.

Yong Zhao*, Zhaoshun Jiang,  Mingliang Ye, et al. Targeting insulin resistance in type 2 diabetes via immune modulation of cord blood-derived multipotent stem cells (CB-SCs) in stem cell educator therapy: phase I/II clinical trial. BMC Medicine.2013 Jul 9; 11(1):160.

1.3 Stem Cell Educator therapy in Alopecia Areata

Yanjia Li, Baoyong Yan, Hepeng Wang, Heng Li, Quanhai Li, Dong Zhao, Yana Chen, Ye Zhang, Wenxia Li, Jun Zhang, Shanfeng Wang, Jie Shen, Yunxiang Li, Edward Guindi, Yong Zhao. Hair Regrowth in Alopecia Areata Patients Following Stem Cell Educator Therapy. BMC Medicine. 2015 April 20; 13: 87.

1.4 Invited Review articles 

Yong Zhao*. New hope for type 1 diabetes mellitus: Stem Cell Educator therapy. Chinese Journal of Diabetes. March 2014, 22 (3): 194 - 199.

Yong Zhao* and Zhiguang Zhou. Stem Cell Educator Therapy and the treatment of Type 1 Diabetes. Chinese Journal of Diabetes Mellitus. February 2014, 6 (2): 69 -72.

Yong Zhao*. Stem Cell Educator Therapy and Induction of Immune Balance. Current Diabetes Reports. 12: online 201

Yong Zhao*, Zhaoshun Jiang, Chengshan Guo. New hope for type 2 diabetics: targeting insulin resistance through the immune modulation of stem cells. Autoimmunity Reviews. 11: 137-142, 2011

Yong Zhao*, Theodore Mazzone. Human cord blood stem cells and the journey to a cure for type 1 diabetes.Autoimmunity Reviews. 10:103-107, 2010.

2. Pre-clinical Studies in Humans

2.1 Identification of human cord blood-derived multipotent stem cells (CB-SCs)

Yong Zhao*, Honglan Wang, Theodore Mazzone. Identification of pluripotent stem cells from umbilical cord blood with embryonic and hematopoietic characteristics. Experimental Cell Research. 312: 2454-2464, 2006.

2.2 First demonstrate that CB-SCs display immune modulation

Yong Zhao*, Zhihua Huang, Meirigeng Qi, Ping Lazzarini, Theodore Mazzone. Immune regulation of T lymphocyte by a newly characterized human umbilical cord blood stem cell. Immunology Letters.108:78-87, 2007.

2.3 Differentiation of CB-SCs into dopamine neurons

Xiaohong Li, Heng Li, Jianfen Bi, Yana Chen, Sumit Jain, Yong Zhao*. Human cord blood-derived multipotent stem cells (CB-SCs) treated with all-trans-retinoic acid (ATRA) give rise to dopamine neurons. Biochem Biophys Res Commun. 419(1):110-6, 2012.

2.4 Identification of peripheral blood-derived insulin-producing cells (PB-IPC)

Y Zhao*, Z Huang, P Lazzarini, Y Wang, A Di and M Chen. A unique human blood-derived cell population displays high potential for producing insulin. Biochem Biophys Res Commun. 360: 205-211, 2007.

 

3. Pre-clinical Studies in Mice

3.1 Demonstrate the reversal of type 1 diabetes by the immune modulation of CB-SCs in mice

Yong Zhao*, Brian Lin, Robert Darflinger, Yongkang Zhang, Mark Holterman, Randal A. Skidgel. Human cord blood stem cell-modulated regulatory T lymphocytes reverse the autoimmune-caused type 1 diabetes in nonobese diabetic (NOD) mice.Plos ONE. 4 (1): e4226, 2009.

Yong Zhao*, Brian Lin, Michael Dingeldein, Chengshan Guo, David Hwang, Mark J. Holterman. The new type of human blood stem cell: a double-edged sword for the treatment of type 1 diabetes. Translational Research (Previous name: The Journal of Laboratory and Clinical Medicine). 155: 211-16, 2010.

3.2 Establishment of humanized immune-caused type 1 diabetic mouse model

Yong Zhao*, Chengshan Guo, David Hwang, Brian Lin, Michael Dingeldein, Dan Mihailescu, Susan Sam, Seema Sidhwani, Yongkang Zhang, Sumit Jain, Randal A. Skidgel, Bellur S. Prabhakar, Theodore Mazzone, Mark J. Holterman. Selective Destruction of Mouse Islet Beta Cells by Human T Lymphocytes in a Newly-Established Humanized Type 1 Diabetic Model.Biochem Biophys Res Commun. 399: 629-636, 2010.